Words at Work – Business English

Words at Work vocabulary development for Business English ielts share

Words at Work là sẽ là một cuốn cẩm nang giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh thương mại nói chung. Gồm 17 Unit và là những chủ đề quan trọng như: Company organisation, Business start-ups, Budget and forecasts, Investment and finance and Information systems, …

Words at Work cung cấp công cụ để giúp bạn tăng vốn từ vựng. Bạn cũng có thể sử dụng “map of the book” để chọn những mảng từ vựng mà bạn muốn thật sự tập trung vào nó trước.

Download