Word by Word Intermediate Vocabulary Workbook

Word by Word, 2nd Edition. Intermediate Vocabulary Workbook ielts share

Word by Word, Beginning Vocabulary Workbook cung cấp hơn 4000 từ vựng được trình bày thông qua các bài tập và minh họa cụ thể giúp người học dễ dàng nắm bắt và sử dụng. Mỗi bài đều cẩn thận kết hợp giữa cả ngữ pháp và từ vựng (ví dụ: cung cấp từ vựng đồ dùng, kết hợp với sử dụng câu chứa giới từ chỉ vị trí, …).

Download