VOCABULARY & SPELLING Success in 20 Minutes a Day

Vocabulary and spelling in 20 min ielts share

Tài liệu là một trong cuốn trong series “Success in 20 Minutes a Day”, sẽ giúp bạn học được những từ vựng cần thiết để sử dụng trong trường học, công việc cũng như trong đời sống hằng ngày. Bạn sẽ học cách phát âm, chính tả, ngữ cảnh, định nghĩa, chú thích, từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa; phần bài tập thực hành giúp bạn sử dụng luôn để dễ dàng ghi nhớ.

Download