Advanced Everyday English: Advanced Vocabulary

Advanced everyday english ielts share

Advanced Everyday English giúp nâng cao vốn từ vựng của bạn một cách hiệu quả. Tài liệu gồm 9 chương, mỗi chương gồm 3 bài học, các hội thoại minh họa và bài tập ở cuối mỗi chương giúp bạn hiểu được ngữ cảnh và cách sử dụng của từng từ. 

Download