Active Grammar Level 2 (With Answer)

Active grammar 2 ielts share

Tài liệu là cuốn thứ 2 trong series Active Grammar ôn luyện về Ngữ pháp IELTS, gồm 3 quyển tương đương với các trình độ level 1 (A1-A2), level 2 (B1-B2), level 3 (C1-C2), giúp cho mọi người học tiếng Anh ở các trình độ khác nhau đều có thể sử dụng được.

Các cấu trúc ngữ pháp được đề cập đến trong sách thông qua nhiều bài đọc phong phú về nội dung từ các lĩnh vực như địa lý, lịch sử và khoa học. Các bài tập được phân loại cẩn thận về kiến thức cũng như mức

Google Drive