Abra Vocabra – Tài liệu từ vựng hiệu quả

Abra Vocabulary ielts share

Abra Vocabra giúp người học cải thiện được vốn từ vựng. Cuốn sách bao gồm 24 list từ vựng, mỗi list gồm 12 từ – tất cả các từ được lấy từ báo chí, tạp chí và truyền hình, những từ vựng mang tính thực tế cao, giúp bạn dễ đang học và sử dụng.

The Ultimate Phrasal Verb Book – Third Edition

Download